Blog Image

EcoEq-bloggen

Om bloggen

Vi vill diskutera tre problemområden: Miljö, Rättvisa och Fred och försöker avslöja de system-mekanismer som gör att problemen upprätthålls.
Tillbaka till hemsidan: EcoEquality 

Utvecklingspolitisk oärlighet och konsekvenserna för klimatpolitiken

Rättvisa, Ekonomi Posted on 2018-02-24 13:40:13


Jason Hickel beskriver i boken “The Divide” i detalj hur en rad olika statistiska justeringar gjorts för att trolla bort den sanna bilden av utvecklingspolitikens misslyckande. FN-relaterade utvecklingsprogram har gjort avsiktliga förändringar av hur man redovisar data för global fattigdom, hunger och undernäring för att dölja hur illa den förda politiken har fungerat. Statistik-trixande har gjort att milennium-kampanjen har kunnat hävda att den globala fattigdomen har halverats trots att den faktiskt inte har det. Den rådande tillväxtinriktade politiken har alltså ett oärligt förhållningssätt till hur man utvärderar resultatet av den egna politiken.

http://www.rethinkeconomics.org/journal/the-divide-a-review/

Överfört till klimatpolitikens område tyder alla tecken på att de politiska ambitionerna för att nå 2-gradersmålet kommer att vara vilseledda av den tillväxtoptimistiska retoriken så att målet missas grovt i verkligheten. Men statistiken justeras under resans gång för att ge sken av att målet fortfarande kan nås med hjälp av negativa utsläpp längre fram. Hur gör vi för att avslöja den nakne kejsaren i tid?

Spellista – Negative emissions:

https://www.youtube.com/watch?v=529Og_YR0IU&list=PLT9wNYihUS0nL_I3BM-hSYrWkPpJ9mGecNyliberalismen måste utmanas för klimatets skull

Miljö, Ekologi, Klimat Posted on 2017-08-23 16:42:48


exxonsecrets finns information om 69 organisationer som går fossilindustrins ärenden och som mellan åren 1998-2014 bara av ExxonMobil tillsammans fått 31 miljoner dollar. Mycket av finansieringen till dessa organisationer sker också på ett dolt sätt, så att de faktiska totalsummorna kan vara i miljardstorlek. Think Tanks och lobbyister med en fossilvänlig agenda har fått tillträde till USA’s kongress, IPCC-processer och FN-förhandlingar om klimatet. Oljekapitalet har också stort ekonomiskt inflytande över media genom ägande och annonspengar.

Attackerna mot klimatvetenskapen har förts på ett lögnaktigt och i grunden kriminellt sätt som borde vara åtalbart på samma sätt som när tobaksindustrin kunde åtalas och fällas. Exxon’s ledning blev redan 1977 informerade av sin egen vetenskapliga rådgivare, James Black, att koldioxidhalten i atmosfären ökade, mest sannolikt på grund av användningen av fossila bränslen och att följdverkningarna med ökande temperaturer på sikt skulle ha mycket skadliga konsekvenser, bland annat med kraftigare störtregn på vissa håll och ökenutbredning på andra håll. insideclimatenews

Exxon anställde sedan egna forskare som gjorde undersökningar om koldioxiden från fossila bränslen och dess påverkan på planeten, men efter några år lades forskningen ned och Exxon finansierade istället de klimatförnekande organisationer som under flera årtionden har sått tvivel om klimatvetenskapens giltighet. En metod som kopierats från tobaksföretagens kamp mot vetenskapen om tobakens skadeverkningar och beroendeskapande. I flera fall har det faktiskt varit samma personer som gått tobaksföretagens och oljebolagens ärenden.

ExxonMobile har nu ett flertal åtal mot sig, bl a för att ha vilselett aktieägarna om risken för framtida regleringar relaterade till klimatförändringen. triplepundit

Strategin att förhala klimatbeslut genom Think Tanks och lobbyister som sår tvivel om klimstvetenskapens giltighet har tyvärr varit framgångsrik för fossilindustrin i USA. I dokumentären Merchants Of Doubt exponeras deras cyniska, oärliga och skrupelfria metoder. Naomi Oreskes, som förekommer i filmen, är en av de främsta avslöjarna av fossilindustrins maktutövning via storskalig finansiering av propaganda. Oreskes publicerade helt nyligt tillsammans med Geoffrey Supran en artikel där man visar att den information som Exxon presenterat på annonsplats i media varit till mer än 80 procent på den skeptiska sidan i klimatdebatten, medan de artiklar som deras forskare publicerat i vetenskapliga tidskrifter varit lika mycket på den sida som bekräftar att den människoorsakande klimatförändringen är verklig. Nyheten om den artikeln har tagits upp av många media, bl a PBS News.

Oreskes har tidigare utvecklat i ett fem-minuters klipp en tes att det också är en politisk agenda bakom försvaret av fossilindustrin, inte bara ekonomiska motiv, utan ett ideologisk motiverat motstånd mot regleringar och socialism, en fruktan för smygande kommunism och en växande statsapparat. När 50- och 60-talens tillväxtekonomi avmattades under 70-talet blev den dominerande förklaringen att marknaden blivit för mycket reglerad genom statliga regelverk och statliga monopol. Den nyliberala lösningen förespråkade avregleringar och utförsäljning av de offentliga företagen till den fria marknaden. Från slutet av 70-talet blev denna lösning brett accepterad, även av socialdemokratiska regeringar i Europa och av Demokraterna i USA.

Oreskes menar att det är en oturlig slump att behovet att reglera koldioxidutsläpp kommer till forskarnas insikt just i denna avregleringsiver, när tidsandan är som mest emot regleringar. Att försöka lösa klimatproblemen med fria marknadslösningar är en självmotsägelse, koldioxidutsläppen är en följd av marknadens frihet från att behöva ta ansvar för de externa kostnader som utsläppen genererar. Det globala regleringsbehovet har inte gått att förverkliga i den nyliberala anda som dominerat de senaste trettio åren.

Oreskes tes att den nyliberala ideologin är av liknande vikt som de ekonomiska motiven bakom den organiserade kampanjen mot klimatvetenskapen kan ifrågasättas. Ideologin är viktig, men den är snarare en fasad och ett redskap som förespeglar ideal om effektiv marknsdsekonomi och personlig frihet från myndighetsmissbruk och höga skatter. Den är en ihopmonterad propagandakonstruktion som syftar till att få ett brett politiskt stöd för de rikas ekonomiska intressen. Trots att verkligheten visat att ojämlikheten ständigt ökat under den nyliberala eran fortsätter ideologin att påstå att de rikas ökade rikedom ska sippra ner så att alla andra också får det bättre.

Rickard Warlenius skriver i ETC att

“I den ekonomiska omprioritering som de akuta klimathoten kräver torde en sak stå klar: de senaste decenniernas nyliberalt influerade politik är på tok för riskabel för att klara uppgiften.”

Warlenius pekar främst på två aspekter av nyliberalismen: individualiseringen och att marknaden ska lämnas orörd.

Det är bara att hålla med. Att hoppas på att individuella konsumtionsval ska räcka för att stävja koldioxidutsläppen i tid är inte realistiskt, de rikaste 10 procenten av mänskligheten står för 50% av utsläppen och de kommer inte att höra till de som är benägna att ändra sin livsstil i första taget för klimatets skull.

Då återstår kollektiva, politiska beslut som vågar sätta gränser för den fria marknaden. Koldioxidskatt, flygskatt och liknande marknadsjusteringar är sannolikt också alldeles för långsamma eftersom de mest krassa klimatforskarna, som Kevin Anderson, menar att utsläppen i västvärlden måste minska med mer än 10% per år för att klara Parisavtalet. (En analys av Kevin Andersons slutsatser finns här.)

Istället behövs statliga och regionala investeringar och subventioner för att bygga om energisystem och transportsystem till fossilfria lösningar och för att bygga om fastigheter till energisnålare standard. Även jordbruks- livsmedels- och skogsbrukssektorerna behöver mer av direkt styrning och mindre av fri marknad.

Den orimligt rika toppen av samhällspyramiden borde också hanteras med någon form av smart oundviklig progressiv beskattning, till förmån för omställningen bort från nyliberalismen och fossilekonomin.

Sannolikheten att världen ska kunna klara Parisavtalets mål är inte stor, men konsekvenserna av ett misslyckande är för allvarliga för att låta det ske. Nyliberalismens falska verklighetsuppfattning måste därför utmanas. Ett samhälle byggt på andra värden än individualism, girighet och konkurrens är en nödvändighet och dessutom ett mycket trevligare samhälle att leva i.Ny systemkritisk bok av Peter Joseph

Rättvisa, Ekonomi Posted on 2017-08-15 15:26:54

Filmaren och grundaren av The Zeitgeist Movement, Peter Joseph, har nyligen publicerat boken The New Human Rights Movement – Reinventing The Economy to End Oppression. Joseph menar att dagens kapitalistiska samhälle bygger på en rad destruktiva principer som uppstått under historiens gång och blivit befästa genom system-mekanismer som ofta är svåra att se, men som upprätthåller ett ineffektivt och inhumant system där de rika blir rikare och resten av mänskligheten tvingas att slita hårt för sin försörjning. Ekonomin och produktionssystemen skapar allt mer miljöproblem och det politiska systemet verkar inte förmöget att ta de beslut som behövs för att verkligen ta itu med klimatförändringen. Joseph pekar på dessa grundläggande systemproblem och ger förslag på vilka steg som måste tas för att kunna bygga ett nytt system från grunden. Jag har inte läst boken än, men den finns definitivt på min närmaste läs-lista. Abby Martin har gjort en lång intervju med Joseph, den finns här: https://youtu.be/2HwFOo5rbZA Även på TYT Interviews har det nu gjorts en intervju med Joseph om den nya boken: https://youtu.be/mhZSxeiziMgKan Sverige öka sin klimat-ambition?

Miljö, Ekologi, Klimat Posted on 2017-03-28 22:00:24

Sverige rapporterade i mars 2017 till EU vilken prognos man hade för CO2-utsläppen fram till år 2035, och regeringen presenterade då också sin lagrådsremiss för ett klimatpolitiskt ramverk och målsättningen att Sverige senast år 2045 ska ha netto nollutsläpp av CO2, för att därefter ha negativa utsläpp.

Vi har tolkat denna svenska målsättning i form av ett diagram där också vår tolkning av Kevin Andersons kravnivå för rika länder lagts in. Även ett par ännu ambitiösare målsättningar för nollutsläpp till år 2025 eller 2030 har lagts in. Det uppenbara är att regeringens svaga start av omställningen gör att ytan under kurvan, alltså mängden CO2, blir mer än dubbelt så stor som de andra scenarierna, trots att regeringens slutspurt mot noll år 2045 har samma branthet då som de andra har nu i början.

swedenco2_2017.jpg

Vi tycker att vi ska lita på Kevin Andersons beräkningar och då innebär det att Sveriges ambition inte är i nivå med vad som krävs för att klara 2-gradersmålet ens med 33% sannolikhet. Sveriges förhoppning om negativa utsläpp efter år 2045 har inte tagits med i diagrammet.

Det behövs alltså en rejäl skärpning av Sveriges ambitioner, liksom av världens övriga länder. Ländernas åtaganden inför Paris summerade till 40% reduktion till år 2030, alltså mindre än hälften av vad som krävs för att ha 33% chans att klara 2 grader. Hur får vi igång en sådan ambitionshöjning? USA’s val av en totalt bakåtsträvande regering på klimatområdet får inte hindra övriga länder att öka sina ansträngningar.Trumps medarbetare, uppdaterad lista

Fred, Samarbete, Konfliktlösn. Posted on 2017-01-09 23:03:03

Ny uppdaterad lista.

Trumps val av medarbetare visar vilken utmaning vi står inför de kommande åren.

En samling av militära hökar, tortyr- och dödsstraff-förespråkare, skrupelfria finans- och affärsmän, invandringsfientliga, rasister, reglerings-motståndare, privatiserings-förespråkare, abortmotståndare, HBTQ-motståndare, klimatförnekare och fossilbränsle-ivrare.

Med andra ord extrem-höger av alla de slag. Här är listan:

 1. Secretary of state: Rex Tillerson, 64, VD för oljebolaget Exxon Mobile, Finansierat klimatförnekare under många år
 2. Defense: James N Mattis, 66 * F d general, Hök, speciellt mot Iran, “Mad Dog”
 3. Homeland security: John F Kelly, 66 * F d general, Guantanamo-ansvarig
 4. CIA director: Mike Pompeo, 52 * Kongressman, Pro-Guantanamo, Pro-tortyr, Vill avrätta Edward Snowden
 5. Treasury: Steven Mnuchin, 53 * Finansman, Goldman Sachs, Gjort stora pengar på bank-bail-out
 6. Attorney general: Jeff Sessions, 69 * Senator, Mot invandring, “-Ku Klux Klan OK…” ?
 7. US trade representative: Robert Lighthizer, 69 * Tidigare i Ronald Reagans adm, handels-jurist åt storföretag. Vill ha mer aggressiv politik mot Kina.
 8. Labor: Andrew F Puzder, 66 * Ägare av Fast-food-kedjor, Mot regleringar och minimilöner
 9. Health and human services: Tom Price, 62 * Kongressman, Kirurg, Mot Familjeplanering, Abortmotståndare
 10. Energy: Rick Perry, 66, varit presidentkandidat två gånger, klimatförnekare, har velat avveckla energi-myndigheten
 11. Housing and urban development: Ben Carson, 65 * Kirurg, Mot offentliga välfärdssystem, Mot abort, Mot samkönade äktenskap
 12. Environmental protection agency: Scott Pruitt, 48 * Statsjurist i Oklahoma, Klimatförnekare, Kritiker av EPA – Miljöskyddsmyndigheten, Positiv till fossilbränsle-industrin
 13. Commerce: Wilbur Ross, 79 * Investerare, Gjort dollar-miljardförmögenhet på aggressiva konkurs-affärer
 14. Transportation: Elaine Chao, 63 * F d secretary of labor and deputy secretary of transportation, Styrelseledamot i storföretag, bl a Wells Fargo
 15. US ambassador to the UN: Nikki Haley, 44 * Guvernör i South Carolina, Varierande popularitet
 16. Interior: Ryan Zinke, 55, f d Navy Seal commander, för skydd av federal mark som rekreationsområden, ändå för utvinning av gas och olja på federal mark, har varit för Keystone XL pipeline
 17. Education: Betsy DeVos, 58 * Dotter till Richard DeVos, familjeförmögenhet 5,1 Mdr dollar, För privata skolor
 18. Small business administration: Linda McMahon, 68 * Underhållnings-VD, Wrestling-branchen, Miljardförmögenhet i dollar

Följande poster behöver inte bekräftas av kongressen

 1. National security adviser: Michael Flynn, 57 * F d armé-general, f d DIA-chef, Islam-kritiker, Konspirationsteoretiker
 2. Chief of staff: Reince Priebus, 44 * Ordförande republikanernas nationalkommitté, ?
 3. Chief strategist: Steve Bannon, 63 * Kampanj-chef, f d ordförande för Breitbart News, Goldman Sachs, Anti-semit, Immigrant-hat, Vit Nationalism
 4. Counselor: Kellyanne Conwayy, 49 * Kampanj-chef, har vänner som är stora bidragsgivare till Republikanerna
 5. Press secretary: Sean Spicer, 45 * Kommunikationschef för Republikanerna, tuff mot media, förnekar att Ryssland hackat Demokraterna
 6. Regulatory czar: Carl Icahn, 80 * Investerare, 17,6 miljarder dollar-förmögenhet
 7. Trade Czar: Peter Navarro, 67 * Ekonomi-professor, har skrivit och gjort film, Death by China, om förlusten av jobb till Kina
 8. Homeland security adviser: Thomas Bossert, * f d rådgivare till George W Bush. Rättfärdigar Irak-kriget, har argumenterat för fullskalig ockupation av Syrien
 9. White House counsel: Donald McGahn II, * Chefsjurist för Trumps kampanj, tidigare arbetat åt George W Bush

Läs mer i The Guardian,
här -lista med mer info
eller här -om desinformations-maskinenBig Oil tar över USA

Miljö, Ekologi, Klimat Posted on 2016-12-15 14:41:24

Med valet av Rex Tillerson som utrikesminister har Trump visat att han är fast besluten att satsa på fortsatt utvinning av fossila bränslen. Trots att Tillerson tror på människoorsakad klimatförändring har hans företag låtit vinstintresset gå före andra hänsyn och satsat stora summor på att stödja grupper som sprider klimatförnekelse. År 2015 satsade man t ex cirka 2 miljoner dollar på stöd till grupper som ALEC och American Enterprise Institute, som menar att det råder osäkerhet om att CO2-utsläppen orsakar klimatförändring och som verkar för minskade regleringar av fossilbranschen.

Exxon Mobil går nu också till motattack med stämningar för att blockera grupper som anklagar företaget för att ha känt till klimatproblematiken men mörkat det.

Med valet av Scott Pruitt, klimatförnekare och motståndare till miljöregleringar, till chef för EPA, miljöskyddsmyndigheten, framgår det också att Trump vill skapa full frihet för fossilföretagen. Janet Redman, Oil Change International, menar också att Trump-administrationen vill privatisera mark, mineraler och vatten som ännu är i offentlig ägo. Och det är speciellt fossilföretagen som kommer på fråga för att ta över dessa tillgångar som i många fall utgör viktiga ekosystemtjänster för allmänheten. Allt detta utgör ett hot mot demokratin, menar Redman, man har tillåtit storföretag att köpa inflytande över valkampanjerna och kongressledamöterna och nu tillåts även dessa företags högsta chefer att personligen ta över centrala poster i regering och administration.

Hela valsystemet och besluten att tillåta storföretag att ha ekonomiskt inflytande i politiken har skapat en situation där den politiska makten kommer att gynna företagsintressen på bekostnad av allmänhetens och mänsklighetens intressen. Big Oil har tagit sig till den högsta toppen av den politiska administrationen och man kommer att föra en smutsig politik.

Se intervju på TheRealNewsTrumps kabinett, hela listan hittills

Fred, Samarbete, Konfliktlösn. Posted on 2016-12-13 15:17:18

Trumps val av medarbetare visar vilken utmaning vi står inför de kommande åren. Här är en lista av de bekräftade hittills. Precis bekräftad idag är Rex Tillerson, 64, VD för oljebolaget Exxon Mobile som finansierat klimatförnekare under många år, efter att deras egna forskare dragit slutsatsen att fossilbränsleförbränning orsakar klimatförändring.

En samling av militära hökar, tortyr- och dödsstraff-förespråkare, skrupelfria finans- och affärsmän, invandringsfientliga, rasister, reglerings-motståndare, privatiserings-förespråkare, abortmotståndare, HBTQ-motståndare, klimatförnekare och fossilbränsle-ivrare.

Med andra ord extrem-höger av alla de slag. Här är listan:

 1. Defense: James N Mattis, 66 * F d general, Hök, speciellt mot Iran, “Mad Dog”
 2. Homeland security: John F Kelly, 66 * F d general, Guantanamo-ansvarig
 3. CIA director: Mike Pompeo, 52 * Kongressman, Pro-Guantanamo, Pro-tortyr, Vill avrätta Edward Snowden
 4. Treasury: Steven Mnuchin, 53 * Finansman, Goldman Sachs, Gjort stora pengar på bank-bail-out
 5. Attorney general: Jeff Sessions, 69 * Senator, Mot invandring, “-Ku Klux Klan OK…” ?
 6. Labor: Andrew F Puzder, 66 * Ägare av Fast-food-kedjor, Mot regleringar och minimilöner
 7. Health and human services: Tom Price, 62 * Kongressman, Kirurg, Mot Familjeplanering, Abortmotståndare
 8. Housing and urban development: Ben Carson, 65 * Kirurg, Mot offentliga välfärdssystem, Mot abort, Mot samkönade äktenskap
 9. Environmental protection agency: Scott Pruitt, 48 * Statsjurist i Oklahoma, Klimatförnekare, Kritiker av EPA – Miljöskyddsmyndigheten, Positiv till fossilbränsle-industrin
 10. Commerce: Wilbur Ross, 79 * Investerare, Gjort dollar-miljardförmögenhet på aggressiva konkurs-affärer
 11. Transportation: Elaine Chao, 63 * F d secretary of labor and deputy secretary of transportation, Styrelseledamot i storföretag, bl a Wells Fargo
 12. US ambassador to the UN: Nikki Haley, 44 * Guvernör i South Carolina, Varierande popularitet
 13. Education: Betsy DeVos, 58 * Dotter till Richard DeVos, familjeförmögenhet 5,1 Mdr dollar, För privata skolor
 14. Small business administration: Linda McMahon, 68 * Underhållnings-VD, Wrestling-branchen, Miljardförmögenhet i dollar
 15. National security adviser: Michael Flynn, 57 * F d armé-general, f d DIA-chef, Islam-kritiker, Konspirationsteoretiker
 16. Chief of staff: Reince Priebus, 44 * Ordförande republikanernas nationalkommitté, ?
 17. Chief strategist: Steve Bannon, 63 * Kampanj-chef, f d ordförande för Breitbart News, Goldman Sachs, Anti-semit, Immigrant-hat, Vit Nationalism
 18. Secretary of state: Rex Tillerson, 64, VD för oljebolaget Exxon Mobile, Finansierat klimatförnekare under många år

Läs mer i The Guardian,
här -lista med mer info
eller här -om desinformations-maskinenHelt avvikande lite havsis för säsongen

Miljö, Ekologi, Klimat Posted on 2016-11-19 18:50:06

As 2016 continues on its march toward becoming the hottest year on record, the Arctic is seeing extreme warmth beyond anything previously recorded at this time of year—prompting alarm from climate scientists around the world.

“Folks, we’re in a climate emergency,” tweeted meteorologist Eric Holthaus.

Källa: http://www.commondreams.org/news/2016/11/18/climate-emergency-north-pole-sees-record-temps-melting-ice-despite-arctic-winter« Previous