FNs klimatförhandlingsprocess via COP (Conferences of the Parties) och UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) är långsam och ineffektiv. Systemet initierades 1992 och har haft årliga möten sedan 1995. UNFCCC sätter inga bindande gränser för CO2 för enskilda länder. I stället används begreppet ramverkskonvention (framework convention), vilket teoretiskt sett ska kunna vara överenskommelser om vad som ska gälla, men i praktiken fungerar som ett byråkratiskt lager som förhindrar snabba och konkreta beslut.

UNFCCC’s mål är att stabilisera växthusgaskoncentrationerna i atmosfären på en nivå som förhindrar farlig mänsklig påverkan på klimatsystemet. Ramverkskonventionen är tänkt styra hur specifika internationella överenskommelser, typ Kyoto-protokollet, kan förhandlas fram för att specificera fortsatta åtgärder för att närma sig målet. Efter 26 år av förhandlingar i gigantiska konferenser runt om i världen, dit deltagare reser med flyg och där man serveras köttrik kost, har de globala koldioxidutsläppen ökat med mer än 60 procent.

Processen är alltså långsam och ineffektiv. 26 år, inga minskningar av utsläppen. År 2018 väntas utsläppen öka med 2,7%.

Vad beror då ineffektiviteten på?

Kanske är det en avsiktlig ineffektivitet? Varför tillåts fossilindustrin ha inflytande i förhandlingarna? Fossilindustrin är närvarande med sina lobbyister under förhandlingarna och är med och sponsrar hela cirkusen. Bland andra närvarar några av världens största olje- och gasbolag såsom Shell, Chevron, BP och Exxon. Vid klimattoppmötet i Paris stod företag med stora intressen i olja och kol för omkring 20 procent av kostnaderna för klimatmötet. EU:s egen klimatkommissionär, Miguel Arias Cañete, har tidigare varit ordförande för två oljebolag och hans familj är fortfarande huvudägare i bolagen. Ett av Polens ledande kolföretag, JSW, är den första officiella sponsorn till FN:s klimattoppmöte COP24 i Katowice och ytterligare två kolföretag och ett naturgasbolag är sponsorer.

Politiska makthavare har under minst 30 år känt till problemet med klimatförändring orsakad av mänskliga utsläpp av växthusgaser, men har valt att inte ta ansvar för att lösa problemet. James Hansen vittnade 1988 för kongressen i USA om klimatförändring kopplat till växthusgaser. Redan 1981 erkände chefer som Henry Shaw och Edward E David Jr på oljejätten Exxon sambandet mellan fossila bränslen och klimatförändringar, men oljebolagen övergick sedan till desinformationskampanjer om koldioxidens betydelse för klimatet, på samma sätt som tobaksbolagen gjort tidigare om rökningens effekter på hälsan.

Pengar ger makt och koncentrationen av rikedom har ökat i världen globalt och inom de flesta enskilda länder, vilket bl a Thomas Piketty visat i sin bok “Capital”. Speciellt under den nyliberala eran, som pågått sedan mitten av 1970-talet, har den ekonomiska ojämlikheten tillåtits öka. Mindre regleringar och mindre beskattning av storföretag och höginkomsttagare har saluförts som metoden som ska ge högre ekonomisk tillväxt och nedsippring av rikedom från de rikaste till alla andra. Globalt facit efter 40 år är att de rika blir rikare i allt extremare grad, medan låg- och medelinkomsttagare i stort sett ligger stilla i reell inkomst. Nedsippringen är alltså i verkligheten en uppsippring från de många till ett litet fåtal. Makten över politiken följer den ekonomiska logiken. När storföretag och extremt rika personer ökar sin rikedom så kan de också öka sin politiska makt.

Denna maktförskjutning sedan 1970-talet har förstås satt sina spår när det gäller klimatförhandlingarna. Politiska ledare har att ta hänsyn till de storföretag som har betydelse för sysselsättning och ekonomisk tillväxt i sina respektive länder. Sveriges bilindustri gör det svårare för svenska politiker att kräva förbud mot fossilbilar. Norge, som inte har egen bilindustri, har betydligt gynnsammare politik för elbilar. Däremot har ju Norge oljeindustrin och är därför väldigt handlingsförlamad när det gäller att sätta stopp för oljeproduktionen. Den globala fossilindustrin dominerar energiproduktionen, kring 80 procent av energin kommer från fossila bränslen och oljebolagen tillhör de allra rikaste och lönsammaste företagen i världen. Sysselsättning och ekonomisk tillväxt är en produkt som är högt efterfrågad på den politiska marknaden och de nationella politikerna har svårt att tacka nej till denna produkt om den erbjuds till ett lågt pris i nutid. Den verkliga kostnaden för fossilekonomin är något man egentligen vetat om länge. Men det är svårt för politiker att stå upp för sanningen gentemot de rika särintressenas makt. Nu har vi dock kommit till vägs ände, det blir allt mer tydligt att politikerna skjutit problemen framför sig. Skogsbränder, översvämningar, orkaner och andra klimatrelaterade katastrofer ger allt större skadeverkningar. Ekosystemen håller på att haverera på många håll i världen och de rikaste människorna köper fastigheter på Nya Zealand där de bygger överlevnadsbunkrar i lyxklass.

FNs klimatpanel, IPCC, har i sin senaste rapport för 1,5-gradersmålet gett fyra olika scenarier för hur vi skulle kunna klara detta klimatmål. Alla scenarier bygger dels på att utsläpp från markanvändning ska börja minska från år 2020, dels på att utsläppen från fossila bränslen ska börjar minska samma år. Tre av scenarierna, de med långsammare utsläppsminskningar från fossila bränslen, innebär att man omkring år 2040 är i gång med eller håller på att snabbt bygga upp CO2-infångning i stor skala via BECCS. Denna infångningsmetod kan förmodligen fungera rent tekniskt, men att bygga infrastrukturen för den i den stora skala det handlar om kommer att vara en ekonomisk förlustaffär av gigantiska mått som måste betalas via skattemedel eftersom det inte finns någon marknadsekonomisk efterfrågan på koldioxid i den skalan. Det handlar om årliga viktmängder koldioxid som är i samma storleksordning som den nuvarande årliga förbrukningen av fossila bränslen. Om dessa BECCS-anläggningar ska byggas kring år 2040 så är det ju inte nuvarande maktgenerationer som får stå för notan. De tänker smita undan och låta kommande generationer betala.

Att fortsätta dumpa avfall i atmosfären som kommande generationer drabbas av är inte moraliskt acceptabelt. I bästa fall kommer de att drabbas av enorma ekonomiska konsekvenser när de får ta kostnaden för att bygga BECCS eller andra tekniska lösningar för att tvätta bort vårt avfall ur luften. I sämsta fall drabbas de av enorma skadeverkningar i form av kollapsande ekosystem, minskad matproduktion, ökande skador av extremväder, ökade flyktingströmmar och i praktiken helt förstörda möjligheter till en fungerande civilisation.

Ett uppror från kommande generationer står för dörren denna jul. Skolstrejker sprider sig över världen. Ungdomar kräver systemförändring. De accepterar inte att nuvarande politiska och ekonomiska makthavare har som strategi att smita undan sitt ansvar för CO2-avfallet av bekvämlighetsskäl.

Det enda scenariot utan BECCS innebär kraftigare utsläppsminskningar där kurvans lutning efter år 2020 pekar mot noll ungefär vid år 2035. Ändå är det enorma felmarginaler i dessa uträkningar och sannolikheten att klara målet skulle öka betydligt om vi kunde nå noll vid år 2025 eller 2030. Låt oss kräva detta av oss själva och av våra politiska beslutsfattare.

Vi behöver komma bort från de nyliberala avregleringarnas maktlöshet som drabbat våra förtroendevalda. Vi behöver styrmedel som gör det klart ekonomiskt lönsamt för privatpersoner och företag att investera i fossilfri teknologi. Låt oss börja med transportsektorn. Den är en nyckelsektor som för närvarande drar med sig CO2-utsläpp till alla andra sektorer. Om vi får alla transportslag fossilfria snabbt så underlättar det när allt annat ska ställas om. Styr med hårda stoppdatum för fossila bränslen i olika delar av transportsektorn i kombination med ekonomiska styrmedel så att det blir billigare än nuvarande kilometerkostnad att investera i helt fossilfria fordon. Skapa investeringsbidrag eller superbilliga gröna investeringslån direkt via riksbanken eller liknande statliga alternativ.

Planera på liknande sätt för alla samhällssektorer och gör det lönsamt att göra rätt. Finn också på sätt att minska de ekonomiska klyftorna. Ett jämlikare samhälle är mer funktionellt och hållbart, vilket bevisats av empirisk vetenskap.

Jens Rundberg

2018-12-12

Källor:

https://www.carbonneutraluniversity.org/delivering-on-2-degrees—kevin-anderson.html

https://www.science.su.se/english/about-us/news/kevin-anderson-the-trouble-with-negative-emissions-1.350440

https://www.youtube.com/watch?v=6ZW_oFFIbMU Basera Sveriges klimatlag på en koldioxidbudget för 2-gradersåtagandet – Kevin Anderson 2018

http://elbilsnytt.se/varldens-utslapp-okar-nar-historiska-nivaer/

http://www.gp.se/debatt/oljelobbyn-ska-inte-f%C3%A5-p%C3%A5verka-klimatavtalet-1.3966313

https://www.etc.se/klimat/polskt-kolforetag-sponsrar-fns-klimattoppmote

https://www.etc.se/klimat/flera-kolbolag-sponsrar-klimattoppmotet

http://kickbigpollutersout.org/

https://www.etc.se/klimat/oljejattar-satsar-miljoner-att-morka-klimathotet

Exxon Knew

https://www.theguardian.com/books/2010/aug/08/merchants-of-doubt-oreskes-conway

https://en.wikipedia.org/wiki/Capital_in_the_Twenty-First_Century

https://www.theguardian.com/books/2014/sep/22/this-changes-everything-review-naomi-klein-john-gray

https://www.fridaysforfuture.org/tweets-greta

https://www.irishtimes.com/opinion/ireland-is-burning-its-children-s-futures-to-the-ground-through-climate-change-inaction-1.3725316

http://politiken.se/xartiklaroffs/utskrift/10767 Recension: Jämlikhetsanden – Därför är mer jämlika samhällen nästan alltid bättre samhällen. Richard Wilkinson och Kate Pickett.