Vårt nuvarande ekonomiska system har stora brister i relationen ekonomi – ekologi – demokrati. Vi har långtgående systembrister som snärjer världen i fastlåsta positioner som ofta producerar samma lösningar om och om igen utan att lösa problemet. De ekonomiska kriserna återkommer och tillväxt-systemets oförmåga att styra om energisystemen leder oss med obeveklig kraft allt närmare ett totalt klimathaveri. Systemets logik genererar också allt större ekonomiska klyftor globalt. Det koloniala arvet är fortfarande tydligt med ekonomiska och institutionella strukturer ännu på plats som genererar stora ekonomiska flöden från fattiga till rika länder. (https://youtu.be/uWSxzjyMNpU)

Den dominerande stormakten, USA, har under hela sin historia låtit sitt politiska system domineras av välbärgade familjer som gynnat bankerna och storföretagen. Utrikespolitiken har använts för att i andra länder skapa tillgång till både avsättningsmarknader och råvaruresurser för de egna storföretagen. Ekonomisk vinning för privata intressen har varit grunden och man har använt ekonomisk tillväxt och nedsipprings-teorin som en morot för att passivisera den egna arbetarklassen. Demokrater och republikaner har varit eniga om tillväxt-grunden men periodvis även lagstiftat om restriktioner för att skydda miljö och hälsa, oftast som en reaktion efter inträffade kriser. Ambitionen att gynna storföretagen och den ekonomiska tillväxten har i det långa loppet inneburit att allt mer rikedom ansamlats hos en liten grupp superrika, medan folkflertalet fått stagnerande eller minskande inkomster. De superrika har skaffat sig allt mer inflytande över hela statsapparaten i USA via sina ekonomiska kampanjbidrag och sitt ägande av massmedia och tankesmedjor. En extrem situation har nåtts efter presidentvalet 2016 där den vinnande kandidaten efter sitt tillträde skapade en regering bestående av storföretagsledare, militärer och ekonomisk elit. Kongress och domstolar har också blivit alltmer fyllda av den ekonomiska elitens representanter.

Resultatet är idag en regering som försöker montera ner miljöskydd, klimatåtgärder och sociala skyddsnät för att ännu mer gynna företag och investerare, dock motarbetade i någon mån av demokrater i kongressen och av aktivister och jurister som försöker stoppa de värsta åtgärderna via domstolarna. Utrikespolitiken förs nu med aggressiv retorik och förnyade ambitioner att få mer inflytande i europa, mellanöstern, asien och latinamerika. En okunnig president och en regering med religiöst självrättfärdigande och bristande förmåga och vilja till fredlig konfliktlösning, liksom en inflytelserik vapenindustri och stora satsningar på militär upprustning bådar inte gott för vare sig världsfreden, klimatkrisen eller den globala fattigdomen.

Detta ger alltså en verklighet som är laddad av problematiska motsättningar i de faktiska, ekonomiska maktförhållandena. Det är naturligtvis inte bara USAs elit som är problemet. Många länder har USA som ekonomisk förebild och industrikapitalister och politisk elit i de flesta länder har gjort utbildningsresor och knutit kontakter på olika sätt med stormakten i väst, så att en likartad elit och en likartad ekonomisk inriktning finns i många länder. Ekonomiska maktstrukturer i form av G20, WEF, Bilderberggruppen och liknande utgör forum som förmodligen verkar likriktande på synen på ekonomisk politik, så att tillväxt-paradigmet och den nyliberala politiken hela tiden bekräftas och prioriteras på bekostnad av en realistisk syn på vad som krävs för att lösa de stora världsproblemen. Eliterna i dessa grupper både kämpar mot varandra om inbördes rangordning samtidigt som själva den ekonomiska grundstrukturen bekräftas och blir en gemensam angelägenhet. Det är ju i den strukturen man själv tagit sig fram till toppen.

Det vi vill peka på med denna analys är att det finns stora motsättningar i tillväxtfrågan som har med sociala och ekonomiska positioner att göra. Även om vi skulle kunna presentera en fulländad, matematiskt finslipad och vetenskapligt vattentät ny plan för att på 20 år ställa om till en global ekonomi med 100 % förnyelsebar energi, inga utsläpp av växthusgaser, lösningar på världsfattigdomen, flyktingfrågan, kapprustningen osv, så skulle den inte accepteras av de styrande eliterna. De har naturligtvis sina privilegierade positioner etablerade i det befintliga systemet och de kommer inte att vilja överge dem utan vidare.

Tillväxtkritiker och ekologiska ekonomer har i och med detta en större utmaning i att över huvud taget få någon makthavare att vilja lyssna på något som avviker det minsta från tillväxt-paradigmet. Därför är det första steget mot en förändring kanske snarare att bygga en maktposition av något slag. Hur gör vi det?