Med valet av Rex Tillerson som utrikesminister har Trump visat att han är fast besluten att satsa på fortsatt utvinning av fossila bränslen. Trots att Tillerson tror på människoorsakad klimatförändring har hans företag låtit vinstintresset gå före andra hänsyn och satsat stora summor på att stödja grupper som sprider klimatförnekelse. År 2015 satsade man t ex cirka 2 miljoner dollar på stöd till grupper som ALEC och American Enterprise Institute, som menar att det råder osäkerhet om att CO2-utsläppen orsakar klimatförändring och som verkar för minskade regleringar av fossilbranschen.

Exxon Mobil går nu också till motattack med stämningar för att blockera grupper som anklagar företaget för att ha känt till klimatproblematiken men mörkat det.

Med valet av Scott Pruitt, klimatförnekare och motståndare till miljöregleringar, till chef för EPA, miljöskyddsmyndigheten, framgår det också att Trump vill skapa full frihet för fossilföretagen. Janet Redman, Oil Change International, menar också att Trump-administrationen vill privatisera mark, mineraler och vatten som ännu är i offentlig ägo. Och det är speciellt fossilföretagen som kommer på fråga för att ta över dessa tillgångar som i många fall utgör viktiga ekosystemtjänster för allmänheten. Allt detta utgör ett hot mot demokratin, menar Redman, man har tillåtit storföretag att köpa inflytande över valkampanjerna och kongressledamöterna och nu tillåts även dessa företags högsta chefer att personligen ta över centrala poster i regering och administration.

Hela valsystemet och besluten att tillåta storföretag att ha ekonomiskt inflytande i politiken har skapat en situation där den politiska makten kommer att gynna företagsintressen på bekostnad av allmänhetens och mänsklighetens intressen. Big Oil har tagit sig till den högsta toppen av den politiska administrationen och man kommer att föra en smutsig politik.

Se intervju på TheRealNews